Η Τριάδα των Διαταραχών

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα άτομα που κατατάσσονται στο αυτιστικό φάσμα – αν και είναι εκτενές – έχουν 3 κοινά πεδία διαταραχών με ποικίλους βαθμούς δυσκολίας. Συνήθως αναφερόμαστε σε αυτά ως "η τριάδα των διαταραχών". Αυτά είναι:

 

1. Δυσκολία στην Επικοινωνία

Τα άτομα του αυτιστικού φάσματος ίσως έχουν δυσκολίες τόσο στο λεκτική όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία λαμβάνοντας όσα τους λένε κυριολεκτικά.

 

 

2. Δυσκολίες στην Κοινωνική Αλληλεπίδραση

Τα άτομα του αυτιστικού φάσματος δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν τα συναισθήματα των άλλων και συχνά υστερούν όταν εκφράζουν τα δικά τους.

 

 

3. Δυσκολίες στην Κοινωνική Φαντασία

Η κοινωνική φαντασία είναι αυτή που μας επιτρέπει να καταλάβουμε και να προβλέψουμε τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, να καταλάβουμε αφηρημένες έννοιες και να φανταστούμε καταστάσεις έξω από την καθημερινή μας ρουτίνα.

 

Για το μη αυτιστικό παιδί αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται φυσιολογικά κατά την αναπτυξιακή φάση. Τα αυτιστικά όμως άτομα δεν υφίστανται την ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας με τον ίδιο αρμονικό τρόπο. Μπορούν να αναπτυχθούν εξαιρετικά σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ενώ να υστερούν σημαντικά να σε ένα άλλο.

 

Ο Davis® ορίζει τρεις αναπτυξιακές φάσεις που οι περισσότεροι άνθρωποι φυσιολογικά θα έπρεπε να περάσουν από αυτές. Αυτές είναι: Εξατομίκευση, Ανάπτυξη της Ταυτότητας και Κοινωνική Ενσωμάτωση.

 
Η Τριάδα των Διαταραχών